آخرین ویرایش نظام صدور پروانه های واحدهای گل خانه ای و قارچ خوراکی

آخرین ویرایش نظام صدور پروانه های واحدهای گل خانه ای و قارچ خوراکی ابلاغی از طرف وزیر جهاد کشاورزی، به منظور آگاهی و استفاده در قالب فايل PDF در زير قابل دسترسی می باشد: