ابلاغ “شيوه نامه جدید تامين ، توزيع و نظارت بر آفت كش های كشاورزی” توسط وزیر جهاد کشاورزی

به آگاهی اعضاء، مصرف کنندگان و فروشندگان سموم دفع آفات نباتی می رساند:

شيوه نامه جدید تامين ، توزيع و نظارت بر آفت كش های كشاورزی ابلاغی مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی در زیر قابل مشاهده و بهره برداری می باشد.