اعلام نمرات آزمون دوره آموزشی آشنايی با جداول آزمايشات آب، خاك، گياه و كود و بررسی و تفسير نتايج

شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنايی با جداول آزمايشات آب، خاك، گياه و كود و بررسی و تفسير نتايج می توانند برای اطلاع از نمره آزمون پایان دوره خود؛ فایل زیر را دانلود کنند.