اعلام نمرات آزمون دوره آموزشی مسوولین فنی فروشندگی سموم

شرکت کنندگان در دوره آموزشی مسوولین فنی فروشندگی سموم می توانند برای اطلاع از نمره آزمون پایان دوره خود؛ فایل زیر را دانلود کنند.