اعلام نمرات آزمون پایان ترم (بخش دوم – گروه دوم) مسوولین فنی گل خانه سبزی و صیفی

شرکت کنندگان در دوره آموزشی مسوولین فنی گل خانه سبزی و صیفی (بخش دوم _ گروه دوم) می توانند برای اطلاع از نمره آزمون پایان دوره خود؛ فایل زیر را دانلود کنند.