اعلام نمرات آزمون کتبی دوره ی آموزشی مسوولین فنی گلخانه بخش سوم و چهارم(گروه دوم)

قابل توجه شرکت کنندگان در دوره ی آموزشی مسوولین فنی گلخانه بخش سوم و چهارم(گروه دوم)

شرکت کنندگان در اين دوره مي توانند برای اطلاع از نمره ی آزمون کتبی خود، فایل زیر را دانلود کنند.