الزام بكارگیری مسئول فنی برای واحدهای گیاهپزشكی جدید و قبل از ابلاغ نظام صدور مجوزها

قابل توجه اعضای محترم سازمان:

در ذیل نامه معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور مبنی بر الزام بكارگیری مسئول فنی برای واحدهای گیاهپزشكی جدید التاسیس و دارای سابقه با رعایت شرایط مندرج در ماده 34 دستورالعمل نظام صدور مجوز و پروانه واحد های گیاه پزشکی قابل مشاهده و بهره برداری می باشد: