انتشار بیستمين شماره ی ماه نامه الکترونیکی سازمان

بیستمين شماره ی ماه نامه الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان منتشر شد.