انتشار دوازدهمین شماره ی ماه نامه الکترونیکی سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان، دوازدهمين شماره ی ماه نامه الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان منتشر شد.