انتشار هفتمین شماره ی ماه نامه الکترونیکی سازمان

انتشار هفتمین شماره ی ماه نامه الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی سازمان، هفتمين شماره ی ماه نامه الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان منتشر شد.