انتشار چهل و چهارمین شماره ماه نامه الکترونیکی سازمان

چهل و چهارمین شماره ماه نامه الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان منتشر شد.