انجام بازدیدهای نظارتی و ارزیابی عملکرد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان شاهین شهر و میمه

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ بازدید نظارتی از دفاتر مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان شاهین شهر و میمه روز شنبه مورخ ۲ تیر ۱۴۰۳ با حضور مدیر صدور مجوزهای سازمان، کارشناس مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان و رییس اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان شاهین شهر و میمه در محل دفاتر مراکز خدمات غیردولتی “خوشه طلایی نقش جهان”، “ارمغان کشت برخوار” و “زعفران کشت میمه” صورت پذیرفت.

گفتنی است در این بازدیدها مواردی از جمله:

  • بررسی وضعیت دفاتر مالی
  • صورتجلسات هیات مدیره
  • مجوزها و پروانه‌های فعالیت حرفه‌ای مرکز و کارشناسان
  • بایگانی پرونده‌های تشکیل شده در مرکز
  • اسناد ثبت اطلاعات در سامانه‌ها
  • ارایه خدمات و موارد مرتبط با فعالیت‌های مراکز
    مورد نظارت و بررسی قرار گرفتند.

شایان ذکر است با آغاز به کار ششمین دوره شورای سازمان، بازدیدهای نظارتی و ارزیابی عملکرد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و همچنین عوامل فنی و اجرایی تحت نظارت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در دستور کار قرار گرفته که در صورت مشاهده و اثبات تخلف توسط عوامل فنی، موضوع در کمیته‌های استانی مطرح و در خصوص ادامه فعالیت ایشان تصمیم‌گیری انجام خواهد شد.