برگزاری شانزدهمين جلسه پنجمين دوره شورای سازمان

شانزدهمين جلسه پنجمين دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی استان اصفهان روز چهارشنبه مورخ 1 آبان 1398 در محل سازمان برگزار شد.

در اين جلسه که با حضور رييس و اعضاي شوراي سازمان تشکيل شد، با توجه به برنامه های مصوب شورا، دستور العمل حدود وظايف و اختيارات کارگروه امور اقتصادی، سرمايه گذاری و بازرگانی بخش کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی استان اصفهان به تصويب رسيد.