تغییر نام فروشندگی های سموم دفع آفات گیاهی به داروخانه های گیاه پزشکی

مهدی تقی پور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان روز چهارشنبه 17 دی 1399 در گفتگو با روابط عمومی سازمان اظهار داشت: بر اساس آن چه که در قانون اعلام شده است، فروشندگی های سموم دفع آفات گیاهی به داروخانه های گیاه پزشکی تغییر نام پیدا می کنند که سموم و مواد ضدعفونی محصولات کشاورزی مورد نیاز را از طریق شرکت های توزیع در اختیار تولیدکنندگان محصولات کشاورزی قرار می دهند و در این راستا، اولین تابلوی مربوط به داروخانه گیاه پزشکی استان در شهرستان فلاورجان صادر شد.

وی با تاکید بر این که گیاه پزشکی پایه سلامت و امنیت غذایی کشور است افزود: توصیه نوع و میزان مصرف سموم دفع آفات گیاهی الزاماً می بایست با تجویز و نسخه کلینیک گیاه پزشکی و تحت نظر مسوول فنی داروخانه صورت پذیرد.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان تاکید کرد تمامی متقاضیان ایجاد واحدهای گیاه پزشکی موظف هستند در زمان تاسیس یا تمدید پروانه فعالیت، نسبت به معرفی مسوول فنی با تخصص گیاه پزشکی یا سایر رشته های مرتبط با تایید این سازمان اقدام کنند که رعایت این موضوع برای تمامی واحدهای گیاه پزشکی الزامی است و در این خصوص تفاوتی میان واحدهای  جدیدالتاسیس و واحدهایی که سابقه اخذ پروانه فعالیت آنها پیش از ابلاغ نظام صدور مجوزهای واحدهای گیاه پزشکی بوده است، وجود ندارد.

وی افزود: با توجه به این که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مرجع قانونی صدور مجوزهای گیاه پزشکی است؛ ضروری است تمامی متقاضیان اعم از حقیقی یا حقوقی با مراجعه به این سازمان یا دفاتر مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در سطح استان، برای دریافت یا تمدید مجوزهای مربوطه اقدام کنند.

تقی پور اظهار داشت: با توجه به این که شرایط عرضه سموم دفع آفات گیاهی دارای قانون خاص می باشد، فعالیت واحدهای گیاه پزشکی از شمول قانون نظام صنفی خارج است و این واحدها تحت نظارت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می کنند.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان خاطر نشان ساخت؛ با تمهیدات اتخاذ شده طی سالیان اخیر در استان اصفهان از جمله سامان دهی و نظارت بر عملکرد فروشگاه های سموم دفع آفات گیاهی و الزام به کارگیری کارشناسان متخصص به عنوان مسوول فنی در این واحدها، سرانه مصرف سموم دفع آفات گیاهی در استان اصفهان از متوسط کشوری کمتر است که منجر به حفظ سلامت محصولات کشاورزی در این استان شده است.

شایان ذکر است در حال حاضر آن دسته از اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که پروانه اشتغال به کار مسوول فنی فروشندگی سموم کشاورزی را دریافت نموده اند، می توانند با مراجعه به سامانه سانکا نسبت به اخذ مجوز و تابلوی متحدالشکل مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی با عنوان داروخانه گیاه پزشکی اقدام نمایند.