جدول ظرفيت اجرايي اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان در سال 1398

جدول ظرفيت اجرايي اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان در سال 1398 که به استناد مواد 6 و 14 قانون تاسيس سازمان در تاريخ 25 ارديبهشت 1398 به تصويب شوراي مرکزي رسيده است، در زير قابل مشاهده و بهره برداري مي باشد: