حداقل فاصله واحدهای توليد محصولات گل خانه ای تا واحدهای مرغ مادر

تعيين حداقل فاصله واحدهاي توليد محصولات گل خانه اي تا واحدهاي مرغ مادر در ستاد هماهنگي صدور مجوزهاي دامداري استان

به گزارش روابط عمومي سازمان، طي نامه اي از طرف رييس سازمان به مديران عامل مراکز خدمات کشاورزي غير دولتي استان اصفهان؛ حداقل فاصله واحدهاي توليد محصولات گل خانه اي تا واحدهاي مرغ مادر اعلام شد.

در متن نامه آمده است:

نظر به مصوبات پنجاه و هشتمين جلسه ستاد هماهنگي صدور مجوزهاي دامداري استان به آگاهي ميرساند، حداقل فاصله واحدهاي توليد محصولات گل خانه اي تا واحدهاي مرغ مادر 500 متر تعيين شده است.

مقتضي است ضمن اطلاع رساني به بهره برداران منطقه تحت پوشش، در رعايت اين فاصله در تشکيل پرونده هاي مربوطه دقت لازم معمول فرماييد