دستورالعمل فني احداث جايگاه پرورش بز شيري پرتوليد خالص و ترکيب ژنتيکي

نامه مدير کل دفتر بهبود تغذيه و جايگاه دام معاونت امور توليدات دامي وزارت جهاد کشاورزي همراه با فايل PDF دستورالعمل فني احداث جايگاه پرورش بزشيري پرتوليد خالص و ترکيب ژنتيکي جهت بهره برداري اعضا و فعالان بخش کشاورزي به شرح مي باشد: