رییس سازمان مرکزی: مراکز مهارت‌آموزی ضمن پشتیبانی از تولید موجبات هم‌افزایی در توسعه اشتغال مولد و پایدار را فراهم می‌آورند

دکتر شاهرخ رمضان‌نژاد، رییس سازمان مرکزی در نخستین جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان:
“مراکز مهارت‌آموزی ضمن پشتیبانی از تولید موجبات هم‌افزایی در توسعه اشتغال مولد و پایدار را فراهم می‌آورند”.

رییس سازمان مرکزی در این جلسه تصریح کرد، مراکز مهارت‌آموزی و توان‌افزایی همکار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان “خیرین اجتماعی – آموزشی” ضمن پشتیبانی از تولید کشاورزی موجبات هم‌افزایی در ایجاد و توسعه اشتغال مولد پایدار در بخش کشاورزی را فراهم می‌آورند.

دکتر شاهرخ رمضان‌نژاد افزود سهم بری دانش از تولید به عنوان الگو و گفتمان جدید افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی را به ارمغان می آورد و بر همین اساس، سازمان نظام مهندسی حضور کارشناسان در واحدهای تولیدی را بر اساس سیاست اشتغال دانش مزد محوری پیگیری می نماید.

رییس سازمان مرکزی گفت: ضامن پایداری سازمان های صنفی و حرفه ای، ارتقای جایگاه پروانه اشتغال به کار حرفه ای اعضای آنها و نظام بخشیدن به فعالیت های حرفه ای می باشد که سازمان مرکزی با راه اندازی واحد امور شاغلین حرفه ای و تعیین مجری مربوطه، این مهم را در دستور کار خود قرار داده است.

وی تصریح کرد: در راستای تقویت حضور کارشناسان در عرصه های کشاورزی و تسهیل دسترسی فیزیکی آسان به دانش و فن آوری، توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان کانون های اشاعه دانش و فناوری های جدید در مراکزدهستان های کشور، مورد توجه جدی این سازمان می باشد.

شایان ذکر است در اجرای سیاست‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برای حضور رییس، معاونان و مدیران سازمان مرکزی در جلسات استانی، نخستین جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانی، در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰ به میزبانی سازمان استان اصفهان و به صورت مجازی برگزار شد.