رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان: مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با رویکرد اجرای سیاست سهم‌بری دانش از تولید فعالیت می‌کنند

مهندس مهدی تقی‌پور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در نخستین جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان‌ها:
“مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با رویکرد اجرای سیاست سهم‌بری دانش از تولید فعالیت می‌کنند”.

مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی مکان‌محور و زمان‌محور نبوده و با رویکرد دانش‌مزد محوری و اشاعه دانش و اطلاعات کشاورزی در عرصه‌های تولید کشاورزی نسبت به ارایه خدمات به متقاضیان سرمایه‌گذاری و تولیدکنندگان بخش کشاورزی اقدام می‌کنند.

شایان ذکر است در اجرای سیاست‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برای حضور رییس، معاونان و مدیران سازمان مرکزی در جلسات استانی، نخستین جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانی، در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰ به میزبانی استان اصفهان و به صورت مجازی برگزار شد.