ماده 7 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

شرح شورای 11 نفره استانی (اعضای انتخابی و انتصابی)

1- دو نفر نماینده از سازمان جهاد كشاورزی استان با معرفی رییس سازمان جهاد كشاورزی استان.

2- مدیر كل حفاظت محیط زیست استان یا نماینده تامالاختیار ایشان.

3- یك نفر از اعضای هیات علمی دانشكده كشاورزی یا منابع طبیعی مركز استان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

4- هفت نفر از متخصصین رشتههای مختلف كشاورزی و منابع طبیعی به انتخاب اكثریت آرای مجمع عمومی استان به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علیالبدل.

تبصره ها

تبصره 1 – شورای استان برای اولین بار متشكل از روسا یا نمایندگان سازمانهای بندهای (1) تا (3) همین ماده در مركز همان استان تشكیل خواهد شدتا نسبت به نحوه برگزاری و اجرای بند (4) همین ماده حداكثر ظرف مدت چهار ماه اقدام كند.

تبصره 2 – شورای استان حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انتخاب، یك نفر را به عنوان رییس شورای استان، یك نفر را برای نایب رییس شورایاستان، یك نفر را برای خزانهداری و یك نفر را جهت دبیری شورا از بین خود انتخاب میكند.

تبصره 3 – وزیر جهاد كشاورزی با پیشنهاد شورای استان حكم رییس شورای استان را صادر میكند.

تبصره 4 – وزارت جهاد كشاورزی موظف است جهت راهاندازی سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی حداكثر بعد از سه ماه از تصویباین قانون نسبت به تشكیل اولین جلسه شورای استان از طریق سازمان جهاد كشاورزی استانها اقدام نماید.

تبصره 5 – مجمع عمومی استان از تجمع حداقل سی نفر عضو تشكیل میشود.

ماده 20 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

وظایف شورای استانی

1- تشكیل مجمع عمومی جهت اجرای بند (4) از ماده (7) قانون نظام مهندسی كشاورزی.

2- انتخاب و پیشنهاد یك نفر به عنوان رییس شورای استان به وزارت جهاد كشاورزی جهت صدور حكم.

3- تعیین یك نفر نایب رییس یك نفر خزانهدار و یك نفر دبیر شورا از بین اعضای شورای استان.

4- تعیین حدود اختیارات نایب رییس و خزانهداردبیر شورا و نظارت بر عملكرد آن ها.

5- تهیه بودجه و برنامه و طرحهای خاص استانی.

6- اجرای دستورالعملهای مربوط به مقررات اداریمالی و تشكیلاتی و كلیه مصوبات شورای مركزی.

7- تشكیل كمیتههای تخصصی كشاورزی در استان طبق آییننامه اجرایی مربوطه كه از طرف شورای مركزی ابلاغ خواهد شد.

8- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همكاری با دستگاههای اجرائی استان در زمینه مسایل صنفی و حرفهای در راستای سیاستهای كلی مصوبشورای مركزی.

9- اجرای تصمیمات شورای مركزی و ارایه پیشنهادها در مورد مشاركت سازمان استان در برگزاری گردهماییها و سمینارها و كنفرانسها.

10- همكاری با مراجع قضایی و كانون كارشناسان رسمی دادگستری و اظهارنظر در خصوص صلاحیت اخلاقی و فنی داوطلبین دریافت پروانهكارشناسی در امور كشاورزی و رشتههای مرتبط و قبول داوری در اختلافاتی كه دارای ماهیت فنی است.

11- تصمیمگیری و صدور پروانه به امور مشاورهای و خدمات مهندسی كشاورزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و نظارت بر حسنانجام كار آنها.

12- ارتقای دانش فنی و كیفیت كار مهندسان و شاغلان در بخش كشاورزی از طریق ایجاد شبكههای اطلاع رسانی و پایگاههای علمی و فنی و آموزشیو انتشارات به منظور رشد و اعتلای حرفههای مهندسی كشاورزی و مشاغل مرتبط با آن.

13- همكاری با مراجع مسوول در بالابردن كمیت و كیفیت تولید و افزایش بهرهوری از منابع پایه و حفظ محیط زیست و فراهم آوردن زمینههایمشاركت اعضاء در نظارت بر تولید، سرمایهگذاری و اجرای طرح ها و پروژههای كشاورزی استان.

14- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفهای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفهای و تخصصی بین آنها.

15- تنظیم روابط بین صاحبان حرفههای مهندسی كشاورزی و كارفرمایان و بهرهبرداران و كمك به مراجع مسوول بخش در زمینه ارجاع كار مناسب بهافراد صاحب صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

16- كمك به آموزش و ترویج اصول صحیح مهندسی كشاورزی و همكاری با وزارت جهاد كشاورزی در زمینه تدوین، اجرا و كنترل شاخصهایتولید و فرآوری محصولات كشاورزی و رعایت استانداردها و معیار در سرمایهگذاری و تولید محصولات كشاورزی.

17- همكاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی و خشكسالی.

18- تهیه ترازنامه سازمان و شعبه استان و ارایه آن به مجمع عمومی.

19- همكاری با مراكز تحقیقاتی، علمی، آموزشی مربوط به كشاورزی.

20- صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع كار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن.

معرفی اعضای دوره پنجم شورای سازمان

نام و نام خانوادگی:
مهدی تقي پور بروجنی – كارشناسي ارشد / زراعت

مسووليت در شورا:
رييس – عضو انتخابي

نام و نام خانوادگی:
عباس زال بیک – كارشناسی / دامپروری

مسووليت در شورا:
نایب رییس – عضو انتخابی

نام و نام خانوادگی:
مهرداد مرادمند – كارشناسي ارشد / زراعت

مسووليت در شورا:
خرانه دار – عضو انتصابی (نماینده سازمان جهاد كشاورزی استان)

نام و نام خانوادگی:
پژمان فتحی – كارشناسی / علوم و صنایع غذایی

مسووليت در شورا:
دبیر – عضو انتخابی

نام و نام خانوادگی:
سید افشین موسویان قهفرخی – كارشناسی / باغبانی

مسووليت در شورا:
عضو انتخابي

نام و نام خانوادگی:
آزاده پاگرد – كارشناس / علوم باغبانی

مسووليت در شورا:
عضو انتخابي

نام و نام خانوادگی:
مرتضی شیربخت – كارشناسی ارشد / علوم و تكنولوژی بذر

مسووليت در شورا:
عضو انتخابي

نام و نام خانوادگی:
عطاءاله طاهری – كارشناسی / زراعت

مسووليت در شورا:
عضو انتخابي

نام و نام خانوادگی:
محمد خوروش – دكتری / دامپروری

مسووليت در شورا:
عضو انتصابی (نماینده وزرات علوم، تخقیقات و فناوری)

نام و نام خانوادگی:
سید رحمان دانیالی – دكتری / تكثیر و پرورش آبزیان

مسووليت در شورا:
عضو انتصابی (نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان)

نام و نام خانوادگی:
جمشید اسكندری -کارشناسي ارشد/ ترويج و آموزش کشاورزي

مسووليت در شورا:
عضو انتصابی (نماینده سازمان جهاد كشاورزی استان)