شیوه نامه اجرایی برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی

شیوه نامه اجرایی برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی توسط معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد به گزارش روابط عمومی سازمان، شیوه نامه اجرایی برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی ابلاغی توسط معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در زیر قابل مشاهده می باشد: