فراخوان دوره آموزشی مسوولین فنی فروشگاه های دفع آفات گياهي(نوآموزی)

دوره آموزشی مسوولین فنی فروشگاه های دفع آفات گياهي(نوآموزی) از روز شنبه مورخ 7 دی 1398 در محل سازمان برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است اين دوره آموزشي روزهاي شنبه و يکشنبه از ساعت 15 تا 18 و به مدت 60 ساعت تشکيل مي شود.