فراخوان کارگاه بازآموزی کارشناسان صدور پروانه واحد دامپروری

نظر به نامه 98 /2862 /04 مورخ 06/17/ 1398 طبق برنامه زمانی تدوین شده برای کارشناسان صدور پروانه واحدهای گل خانه و قارچ خوراکی ودامپروری، اولین جلسه  بازآموزی ویژه کارشناسان واحد دامپروری در شهرستان های آران و بیدگل، اردستان، اصفهان، برخوار، کاشان، گلپایگان، نایین و نطنز روز سه شنبه مورخ 1398/07/09 رأس ساعت 9 صبح در محل سازمان برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است حضور تمامی کارشناسان الزامی است.