فراخوان کميسيون کشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي در خصوص همفکري جمعي براي رونق توليد

تصوير فراخوان رييس کميسيون کشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي در خصوص همفکري جمعي براي رونق توليد در زير قابل مشاهده و بهره برداري مي باشد: