قارچ كش تيفلوزاميد 24 % SC با نام تجاري “آچمز” محصولی برای كنترل بيماري سوختگي غلاف برگ برنج

به آگاهی اعضا، بهره برداران، مهندسان کشاورزی، کارشناسان حفظ نباتات، فروشندگان سموم و کلینیک های گیاه پزشکی می رساند:

با عنایت به نامه ارسالی سازمان حفظ نباتات کشور؛ کارایی قارچ کش تيفلوزاميد 24 % SC  با نام تجاري “آچمز” برای كنترل بيماري سوختگي غلاف برگ برنج؛ به درخواست شركت گروه شهر سبز و سلامت مورد تایید قرار گرفته و استفاده از این قارچ کش با دوز مصرفی 300 سی سی در هکتار و دوره کارنس 21 روز، برای مدت 3 سال تصویب شده است.