قیمت های جدید سموم دفع آفات نباتی

رییس سازمان حفظ نباتات کشور با ارسال نامه ای، قیمت جدید سموم دفع آفات نباتی را برای اطلاع و آگاهی فروشندگی های سموم، کلینیک های گیاه پزشکی، مراکز جهاد کشاورزی، تعاونی های تولید، بهره برداران و سایر ذی نفعان بخش کشاورزی اعلام کرد.

اعضا و بهره برداران محترم می توانند قیمت های جدید را از فایل زیر دريافت و مشاهده نمایند: