خدمات الکترونیک سازمان (سانکا)

لیست فایل ها
لیست فایل ها

اطلاعات مربوط به پیمانکاران احداث سازه گل خانه

اطلاعات مربوط به مهندسین مشاور گل خانه

اطلاعات مربوط به مهندسین ناظر

دستورالعمل ها و نظام نامه های گل خانه و قارچ خوراکی

فرایندها و مدارک مورد نیاز صدور پروانه گل خانه و قارچ خوراکی

شرکت های خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی

کليات

فواصل گل خانه ها تا سایر واحدهای تولیدی

(پيوست ضوابط و معيارهاي استقرار)

فرم های بازدید و درخواست واحد گل خانه و قارچ خوراکي

دستورالعمل ها و نظام نامه های گل خانه و قارچ خوراکی

لیست فایل ها
لیست فایل ها

فرایند صدور پروانه ها

دستور العمل ها و شیوه نامه ها

واحدهای روستایی

لیست فایل ها