ملاک عمل قرار گرفتن پاسخ استعلامات سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي براي صدور جواز تاسيس يا موافقت اصولي

رييس سازمان امور اراضي کشور طي بخشنامه اي ملاک عمل قرار گرفتن پاسخ استعلامات سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي براي صدور جواز تاسيس يا موافقت اصولي را مورد تاکيد قرار داد.

تصوير اين بخشنامه در زير قابل مشاهده مي باشد: