نمرات آزمون بخش دوم مسوولین فنی گل خانه سبزی و صیفی

شرکت کنندگان در دوره آموزشی مسوولین فنی گل خانه سبزی و صیفی (بخش دوم) می توانند برای اطلاع از نمره آزمون پایان دوره خود که در تاريخ 14 شهريور 1398 برگزار شد؛ فایل زیر را دانلود کنند.