واگذاری امور مربوط به تهیه پرونده متقاضیان تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

در راستای پیگیری و تحقق برنامه ­های پنجمین دوره ­ی شورای سازمان، در خصوص واگذاری وظایف تصدی گری دولت به اعضای سازمان، واگذاری امور مربوط به ثبت درخواست، بازدید کارشناسی و تهیه پرونده متقاضیان تغییر کاربری اراضی کشاورزی (موضوع تبصره 4 ماده 1 قانون حفط کاربری اراضی زراعی و باغ ها) بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان مورد توافق قرار گرفت.

شایان ذکر است موضوع این توافق در تاریخ 16 مهر 1398 برای اجرا به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان ابلاغ شده است و این مراکز با رعایت تعرفه­ های خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی ابلاغی وزیر محترم جهاد کشاورزی نسبت به انجام امور مربوطه و ارایه خدمات به متقاضیان و بهره­ برداران بخش کشاورزی اقدام خواهند کرد.