رییس سازمان

نام و نام خانوادگی: مهدی تقی‌پور بروجنی

معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی

نام و نام خانوادگی: کامران بقایی

معاون آموزشی و فنی

نام و نام خانوادگی: زهرا مظاهری

مدیر اداری و مالی

نام و نام خانوادگی: علی درویشی

سرپرست مدیريت حوزه ریاست و روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: محمد حسین آگهی اصفهاني

کارشناس مسوول برنامه ريزی آموزشی

نام و نام خانوادگی: عاطفه ارجی

کارشناس مسوول برنامه ريزی و توسعه کارآفرينی

نام و نام خانوادگی: امير رضا عامري مهاباديان

کارشناس شیلات و آبزيان

نام و نام خانوادگی:  لیلا عرفان راد

کارشناس صدور پروانه دامپروری

نام و نام خانوادگی:  مجید صفا کیا

کارشناس رتبه بندی

نام و نام خانوادگی:  بهناز خسروی

کارشناس گياه پزشکي

نام و نام خانوادگی:  آرام بنی‌سعید

کارشناس گل خانه و قارچ خوراکی

نام و نام خانوادگی:  نجمه آزمون

کارشناس مسوول اداری و پشتيبانی

نام و نام خانوادگی:  معصومه رستمی سوراني

کارشناس نظارت و ارزیابی

نام و نام خانوادگی:  سمیرا فراهانی حسین آبادی

کاردان دبیرخانه صدور پروانه ها 

نام و نام خانوادگی:  مرضیه داوری