رییس سازمان

نام و نام خانوادگی: مهدی تقی‌پور بروجنی

معاون آموزشی و فنی

نام و نام خانوادگی: زهرا مظاهری

سرپرست معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی: علی درویشی

سرپرست مدیریت صدور مجوزها و پروانه ها

نام و نام خانوادگی: امير رضا عامري مهاباديان

مجری امور شاغلین حرفه ای

نام و نام خانوادگی: مرجان پدیدار

کارشناس صدور پروانه دامپروری

نام و نام خانوادگی:  مجید صفا کیا

کارشناس گل خانه و قارچ خوراکی

نام و نام خانوادگی:  نجمه آزمون

کارشناس شیلات و آبزيان

نام و نام خانوادگی:  لیلا عرفان راد

کارشناس گياه پزشکي

نام و نام خانوادگی:  آرام بنی‌سعید

کارشناس رتبه بندی

نام و نام خانوادگی:  بهناز خسروی

کارشناس نظارت و ارزیابی

نام و نام خانوادگی:  سمیرا فراهانی حسین آبادی

کارشناس مسوول اداری و پشتيبانی

نام و نام خانوادگی:  معصومه رستمی سوراني

کارشناس دبیرخانه صدور پروانه ها 

نام و نام خانوادگی:  مرضیه داوری