رییس سازمان

نام و نام خانوادگی: مهدی تقی‌پور بروجنی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی

نام و نام خانوادگی: مهدي ابراهيمي

معاون آموزشی و فنی

نام و نام خانوادگی: زهرا مظاهری

مدیر اداری و مالی

نام و نام خانوادگی: علی درویشی

سرپرست مدیريت حوزه ریاست و روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: محمد حسین آگهی اصفهاني

کارشناس مسوول برنامه‌ریزی و توسعه کارآفرینی

نام و نام خانوادگی: عاطفه ارجی

کارشناس مسوول امور فنی و رتبه بندی

نام و نام خانوادگی: امير رضا عامري مهاباديان

کارشناس مسوول برنامه ريزي آموزشی

نام و نام خانوادگی:  شهلا اله‌یاری صادق آبادي

کارشناس مسوول دام و طیور

نام و نام خانوادگی:  مجید صفا کیا

کارشناس امور دام و طیور

نام و نام خانوادگی:  مریم زمانی

کارشناس امور آبزيان

نام و نام خانوادگی:  آرام بنی‌سعید

کارشناس مسوول گل خانه و قارچ خوراکی

نام و نام خانوادگی:  نجمه آزمون

کارشناس مسوول اداری و پشتيبانی

نام و نام خانوادگی:  معصومه رستمی سوراني

کارشناس مسوول دبيرخانه صدور پروانه ها

نام و نام خانوادگی:  لیلا عرفان راد

کاردان دبیرخانه صدور پروانه ها 

نام و نام خانوادگی:  مرضیه داوری