جلسه با هيات تجاری روسیه به منظور افزایش تعاملات تجاری