30 دی 1399 آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارک هزینه های بیمه تکمیل درمان به شعب بیمه دانا در سطح استان

به آگاهی اعضای محترم سازمان می رساند:
با توجه به اتمام مدت قرارداد بیمه درمان تکمیلی، عمر و حادثه شرکت بیمه دانا؛ بیمه شدگان حداکثر تا تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹ فرصت دارند تا با مراجعه به شعب بیمه دانا در سطح استان، نسبت به تحویل تمامی اسناد و مدارک مربوط به هزینه های درمانی خود اقدام نمایند.