اساسنامه صندوق تعاون و رفاه

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور

 

-       تاريخ تصويب اساسنامه صندوق 27/6/82

-       تاريخ تصويب ( اصلاحيه شماره 1 ) اساسنامه صندوق 29/11/83

-       تاريخ تصويب ( اصلاحيه شماره 2 ) اساسنامه صندوق 6/11/84

-       تاريخ تصويب ( اصلاحيه شماره 3 ) اساسنامه صندوق 1/9/86

 

 

مـاده 1- براساس ماده 37 قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران صندوق تعاون و رفاه سازمان بمنظور كمك به رفع مشكلات مالي و انجام خدمات رفاهي براي بهبود زندگي اعضاء در چارچوب قانون و مقررات سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور تشكيل مي گردد .

مـاده 2-  تعاريف :

1-  سازمان نظام مهندسي كشور عبارت اختصاري است كه در اين اساسنامه بجاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران استفاده مي شود .

2-    سازمان نظام مهندسي استان عبارت اختصاري است كه در اين اساسنامه بجاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان استفاده مي شود .

3-    شوراي مركزي عبارت اختصاري است كه در اين اساسنامه بجاي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران استفاده مي شود.

4-    شوراي استان عبارت اختصاري است كه در اين اساسنامه بجاي شوراي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان استفاده مي شود .

5-    صندوق عبارت اختصاري است كه در اين اساسنامه بجاي صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران استفاده مي شود .

6-     شعبه استان عبارت اختصاري است كه در اين اساسنامه بجاي شعبه صندوق تعاون و رفاه استان استفاده مي شود .

مـاده 3 -  اهداف صندوق  :

1-    جمع آوري و ساماندهي سرمايه هاي متعلق به  كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه عضويت آنان در سازمان نظام مهندسي كشور  و صندوق پذيرفته شده است  .

2-    كمك به رفع مشكلات رفاهي ، مالي و ارائه خدمات به اشخاص حقيقي و حقوقي كه عضويت آنان در سازمان نظام مهندسي كشور و صندوق پذيرفته شده است .

3-    كمك به اعضاء كم درآمد و خسارت ديده سازمان نظام مهندسي كشور و صندوق  .

4-    انجام فعاليتهاي انتفاعي با اولويت فعاليتهاي توليدي ، خدماتي ، مشاوره ای ، اجرائی بخش كشاورزي ، كمك به ارتقاء توانمنديهاي حرفه اي و کمک به ساماندهي اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی

5-    اعطاي انواع تسهيلات و كمكهاي مالي ، اعتباري به اعضاء سازمان نظام مهندسي كشور که عضو صندوق می باشند .

6-    کمک به منابع مالی سازمان نظام مهندسی کشور

مـاده 4- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي پس از عضويت در سازمان نظام مهندسي استان  مي توانند به عضويت صندوق پذيرفته شوند .

تبصره 1 -  با لغو عضــويــت اشخــاص حقيقي و حقوقي در سازمان نظام مهندسی استان عضويت آنان در صندوق نيز لغو مي گردد .

تبصره 2- كليه كاركنان سازمان اعم از كاركنان رسمي، قراردادي و مأمور بخدمت در مركز و شعب استاني و شهرستاني سازمان نظام مهندسي مي توانند به عضويت صندوق پذيرفته شوند.

تبصره 3- نحوه عضويت و خاتمه عضويت اعضاء سازمان ( موضوع تبصره 1 اين ماده ) و كاركنان مذكور در صندوق تعاون و رفاه طبق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيأت مديره صندوق ميرسد.

مـاده 5  -  صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و براساس مفاد اين اساسنامه فعاليت مي نمايد  .

مـاده 6 - محل صندوق  : مركز اصلي صندوق در تهران و داراي شعب در مراكز استانها
مي باشد. هيأت مديره مي تواند با تصويب مجمع عمومی  اقدام به ايجاد شعب در خارج از كشور  نمايد.

تبصره  -  نحوه ايجاد شعب استاني و شعب خارج از كشور طبق دستورالعملی خواهد بود كه به تصويب مجمع عمومی خواهد رسيد .

مـاده 7  - صندوق داراي تابعيت ايراني بوده ومحل آن تهران و وابسته به  سازمان نظام مهندسي كشور مي باشد .

مـاده 8 - مدت صندوق  :  براساس  ماده 37 قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشور مدت صندوق از زمان تشكيل نامحدود مي باشد .

مـاده 9 حدود عمليات و وظايف صندوق  :

1-    برنامه ريزي و سرمايه گذاريهاي مختلف در جهت فعاليتهاي انتفاعي با اولويت فعاليتهاي مطالعاتی، مشاوره ای ، اجرائی ،  خدماتي و تولیدی بخش ، كمك به ارتقاء توانمنديهاي حرفه اي و کمک به  ساماندهی اشتغال دانش آموختگان بخش .

2-    انجام عمليات مالي و اعتباري اعطاي وام و تسهيلات به اعضاء سازمان نظام مهندسي كشور که عضو صندوق می باشند .

3-    تأسيس تعاونيهاي مختلف از قبيل مسكن ، مصرف  و نظاير آن .

4-    تأسيس انواع شركتهاي  سهامي عام و خاص با مسئوليت محدود ونامحدود  بمنظور تحصيل درآمد در داخل وخارج از كشور در جهت تحقق اهداف صندوق .

5-    ايجاد مؤسسات مالي و اعتباري  ، بانك در جهت حل مشكلات مالي و تحقق اهداف صندوق در چـارچوب مقررات رايج كشور .

6-    استفاده از منابع بانكي ( تسهيلات ، امكانات و ... ) و ساير امكانات عمومي بمنظور تأمين نيازمنديهاي اعضاي سازمان نظام مهندسي كشور  و صندوق .

7-    انجام مطالعات و تحقيقات در محدوده عمليات و وظايف صندوق .

8-    عضويت در مجامع ، سازمانها و نهادهاي داخلي ، منطقه اي و بين المللي مرتبط با حدود وظايف و اهداف صندوق.

9-    تضمين اعضاء سازمان نظام مهندسي كشور و صندوق كه متقاضي سرمايه گذاري براي دريافت اعتبار از بانكها و ساير مؤسسات مالي داخلي .

تبصره ضوابط مربوط به تضمین اعضاء طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید .

10- افتتاح حساب جاري ،  سپرده بلند مدت و كوتاه مدت در بانكها  و مؤسسات مالي و اعتباري  و خريد اوراق بهادار .

11- سرمايه گذاري در جهت خريد سهام شركتها و مؤسسات دولتي ، تعاوني و يا خصوصي .

12- ايجاد شعب در استانهاي كشور در راستاي تحقق اهداف صندوق .

13- ايجاد واحدهاي فرهنگي رفاهي براي استفاده اعضاء سازمان نظام مهندسي كشور که عضو صندوق می باشند .

تبصره : دستوالعمل اجرائي اين ماده توسط هيأت مديره صندوق تهيه و به تصويب مجمع عمومی  خواهد رسيد .

مـاده 10 - منابع مالي صندوق  : 

1-    سازمان نظام مهندسي كشور در شروع تشكيل صندوق مبلغ 500  ميليون ريال از محل منابع خود بعنوان سرمايه اوليه در اختيار صندوق قرار مي دهد .

2-    سرمايه گذاري اعضاي حقيقي ،  حقوقي عضو سازمان نظام مهندسي كشور .

تبصره نحوه سرمایه گذاری اعضای حقوقی و حقیقی عضو سازمان نظام مهندسی کشور در فعالیت های اقتصادی صندوق طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط هیأت مدیره صندوق تنظیم و به تصویب مجمع عمومی می رسد .

3-    حق عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی

تبصره میزان حق عضویت اعضای صندوق از طرف هیأت مدیره صندوق تعیین و پس از تصویب مجمع عمومی اعلام خواهد شد .

4-  كمكها و هداياي اهدائي دولت

5-  كمك و هداياي اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از ايراني و خارجي

6-  سود حاصله از فعاليتهاي انتفاعي صندوق ، مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن

7- وقف اموال منقول و غير منقول از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي

مـاده 11 - كليه اعضاي حقيقي و حقوقي عضو صندوق تا زمانيكه عضويت آنان در صندوق باقي است مي توانند از تسهيلات صندوق برخوردار گردند .

مـاده 12 - اركان صندوق عبارت است از  :

الف –  مجمع عمومي

ب   -  هيأت مديره

ج    - مدير عامل

هـ   - بازرس

مـاده 13- مجمع عمومي  :

مجمع عمومي صندوق اعضاء اصلی شورای مرکزی سازمان می باشند .

تبصره 1- جلسات مجمع عمومي با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي يابد .

تبصره 2- تصميمــات مجمــع عمومي با  اکثریت آراء حاضرین در جلسه معتبر قابل اجرا مي باشد .

تبصره3- مجمع عمومي عادي صندوق سالي يكبار با دعوت رئيس هيأت مديره صندوق تشكيل
مي گردد .

تبصره 4- مجمع عمومي فوق العاده صندوق حسب نياز با پيشنهاد رئيس هيأت مديره صندوق تشكيل
مي گردد .

مـاده 14- وظايف مجمع عمومي عادي و فوق العاده :

- مجمع عمومي عادي

1-    انتخاب و عزل هيأت مديره صندوق .

2-    تصويب بودجه سالانه صندوق .

3-    رسيدگي و تصويب نهائي ترازنامه و حساب سود  و زيان

4-     انحلال صندوق و تعيين اعضاي هيأت تصفيه

5-    اخذ تصميم در مورد سود حاصل از فعاليتهاي صندوق

6-     اخذ تصميم در مورد پاداش اعضاء هيأت مديره ، مدير عامل ، بازرس و رؤساي شعب استان .

7-     رسيدگي و تصويب ميزان اندوخته احتياطي و تعيين نحوه مصرف آن در رابطه با اهداف صندوق

8-      تعيين روزنامه كثير الانتشار براي درج آگهي هاي صندوق

9-    اخذ تصمیم در مورد تأسیس و یا انحلال شعب صندوق در داخل یا خارج از کشور

تبصره 1- تصميماتي كه در مجمع عمومي عادي اتخاذ مي گردد براي كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود .

تبصره 2- صورتجلسات مجمع عمومي عادي بعنوان اسناد صندوق همواره بايد در صندوق نگهداري شود .

10- تعيين حقوق هيأت مديره ، رؤساي شعب استان و بازرس صندوق

ب   -  مجمع عمومي فوق العاده :

1-    اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه صندوق .

2-     بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تغيير يا اصلاح اساسنامه صندوق

3-     تصميم گيري نسبت به گزارش بازرس در مورد تخلفات هيأت مديره .

تبصره  :  رأي گيري در مجمع عمومي فوق العاده بصورت كتبي است .

مـاده 15  هيأت مديره صندوق مركب از 7 نفر عضو اصلي مي باشد . معاون طرح و برنامه و پشتيباني سازمان بعنوان يكي از اعضاي هيأت مديره تعيين و 6 نفر ديگر به پيشنهاد رييس سازمان نظام مهندسي كشور و تصويب مجمع عمومي انتخاب و مشغول بكار مي گردند .

تبصره 1- در صورت نیاز با تصویب مجمع عمومی هر یک یا تمامی اعضاء هیأت مدیره می توانند بصورت موظف منصوب و فعالیت نمایند .

تبصره 2- مدت عضويت در هيأت مديره صندوق چهارسال ميباشد .

تبصره 3- عزل و جايگزيني اعضاء هيأت مديره در صورت فوت یا استعفاء با پيشنهاد رئيس سازمان نظام مهندسی کشور و تصويب مجمع عمومي انجام مي گردد .

تبصره 4- عزل اعضاي هيأت مديره با اكثريت  آراي مجمع عمومی  انجام مي شود .

تبصره 5- حداقل يك نفر از اعضاء هيأت مديره ترجيحا”  از كارشناسان با سابقه در امور بانكي يا مديريت در صندوقهاي مشابه باشند .

تبصره 6- احكام اعضاي هيأت مديره توسط رييس سازمان نظام مهندسي كشور صادر و ابلاغ
مي گردد.

تبصره 7 احكام رييس و نايب رييس هيأت مديره توسط رييس سازمان نظام مهندسي كشور صادر و ابلاغ مي گردد.

مـاده 16  - وظايف هيأت مديره صندوق :

1-    رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه و استماع گزارش بازرس  و ارائه ترازنامه  به مجمع عمومي  جهت تصويب نهائي در موعد مقرر

2-    تعيين وتصويب نحوه ارائه تسهيلات و خدمات رفاهی

3-    تعيين وتصويب تعرفه هاي خدماتی صندوق که به اعضاء ارائه میدهد.

4-    تعيين نحوه جذب سرمايه هاي اعضاي سازمان نظام مهندسي كشور اعم از حقيقي و حقوقي و تهیه دستورالعمل نحوه سرمایه گذاری و سپرده گذاری اعضاء جهت تصویب در مجمع عمومی عادی

5-    اجرا و عملیاتی نمودن دستورالعمل عضویت  اعضاء سازمان نظام مهندسي استان  اعم از حقيقي و حقوقي در صندوق و انطباق آن با اساسنامه.

6-    تدوين دستورالعمل های مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلاتي صندوق جهت تصويب در مجمع عمومی .

7-    ارائه پيشنهاد تغيير يا اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده .

8-    تأسيس و يا انحلال شعب صندوق در داخل يا خارج از كشور پس از  تصويب مجمع عمومی.

9-     افتتاح حسابجاري و سپرده نزد بانكها و مؤسسات اعتباري معتبر در ارتباط با فعاليتهاي صندوق .

10-  تعيين امضاء دوم مجاز براي تنظيم اسناد تعهد آور .

11- صلح و سازش درخصوص دعاوي مطروحه و استرداد يا ارجاع دعوي به داوري .

12-  تصويب و انعقاد قراردادهاي مالي و تعهدآور براي صندوق .

13-  بررسي و تصويب پيشنهادات مدير عامل كه در جهت اهداف و وظايف صندوق ارائه میگردد .

14-  تصميم گيري در مورد تأسيس هر نوع شركت ، بانك و سرمايه گذاريهاي مختلف، تعاوني و مانند آن .

15- تصميم گيري در مورد عضويت يا لغو عضويت صندوق در شركتها ، مؤسسات  مالي و  اعتباري ديگر .

16-  تدوين دستورالعمل مربوط به حقوق و مزاياي هيأت مديره ، مدير عامل ، رؤساي شعب استان و بازرس جهت تصويب  در مجمع عمومی.

17-  انجام ساير اموري كه طبق قانون تشكيل سازمان نظام مهندسي كشور ، اساسنامه صندوق و يا قانون تجارت برعهده هيأت مديره گذاشته شده است .

18-  اخذ تصميم درخصوص دريافت وام و تسهيلات اعتباري از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري با رعايت ضوابط مندرج در اساسنامه .

19- تصميم سازی و ارائه پيشنهاد در مورد افزايش سرمايه صندوق جهت تصويب درمجمع عمومي .

20-  انتخاب مدير عامل و پيشنهاد جهت تصويب در مجمع عمومی از طريق رئيس سازمان نظام مهندسي كشور .

مـاده 17-   معاون طرح و برنامه و پشتيباني بعنوان رييس هيأت مديره صندوق تعيين مي گردد.

تبصره 1- هيأت مديره در اولين جلسه يك نفر را بعنوان نايب رييس هيأت مديره از بين اعضاء و به انتخاب آنان تعيين خواهد كرد.

تبصره 2 اداره جلسات هيأت مديره با رئيس و در غياب وي با نايب رئيس هيأت مديره خواهد بود .

مـاده 18  - هيأت مديره حداقل يكبار در ماه تشكيل جلسه خواهد داد و مذاكرات جلسات بايد در دفتر مخصوص صورتجلسات ثبت و به امضاي اعضاي حاضر برسد .

تبصره 1-  اداره جلسات طبق دستورالعملی خواهد بــود كه توسط هيأت مديره تنظيم و به تصويب میگردد .

تبصره 2- مدير عامل و رئيس هيأت مديره ميتوانند جلسه فوق العاده را با حضور كليه اعضاء هيأت مديره برگزار نمايند .

مـاده 19 - جلسات هيأت مديره با حضور 4  نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات هيأت مديره حداقل با 4 رأي لازم اجرا است .

مـاده 20  - اعضاي هيأت مديره به دعوت مدير عامل صندوق يا رئيس هيأت مديره در جلسات شركت مي نمايند .

تبصره - غيبت متوالي بيش از سه جلسه و يا متناوب بيش از 5 جلسه در سال موجب عزل عضو غايب خواهد شد .

مـاده 21- تصميمات هيأت مديره توسط رئيس يا نايب رئيس هيأت مديره رسما” به مدير عامل صندوق ابلاغ و یک نسخه از آن برای رئيس سازمان نظام مهندسي كشور  ارسال میگردد .

تبصره 1- مواردي كه نياز به مصوبه شوراي مركزي دارد توسط رئيس سازمان نظام مهندسي كشور به شوراي مركزي ارائه میگردد  .

تبصره 2- دبيرخانه و محل تشكيل جلسات هيأت مديره در محل  صندوق مي باشد .

مـاده 22 - حقوق و مزاياي  اعضاي هيأت مديره ،مدیرعامل ، بازرس و رئیس و مسئول مالی شعب استان توسط مجمع عمومي  تعيين خواهد شد .

مـاده 23 هيأت مديره حداكثر طي يكماه فردي را از بين اعضاء يا خارج از آن بعنوان مدير عامل صندوق انتخاب و جهت تصویب در مجمع عمومی به رئيس سازمان نظام مهندسي كشور معرفي مينمايد.

تبصره حكم مدير عامل صندوق پس از تائيد مجمع عمومی توسط رئيس سازمان نظام مهندسي كشور صادر و ابلاغ خواهد شد .

مـاده 24 -  عزل مدير عامل با درخواست هيأت مديره ، پیشنهاد رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و تصويب اكثريت  اعضاي مجمع عمومی ميباشد .

تبصره 1- مدت تصدي مدير عامل 4  سال ميباشد .

تبصره 2 انتخاب مجدد مديرعامل  بلامانع ميباشد .

تبصره 3- در صورت عزل مدير عامل  رئيس هيأت مديره صندوق تا انتخاب مدير عامل جديد مسئوليت اداره صندوق را بعهده خواهد داشت .

تبصره 4- هيأت مديره صندوق در صورت عزل مدير عامل حداكثر طي مدت يكماه بايد مدير عامل جديد را انتخاب و به رئيس سازمان نظام مهندسي کشور معرفي نمايد .

مـاده 25  - مدير عامل بالاترين مقام اجرائي ، مالي و اداري صندوق است و در حدود اين اساسنامه مسئول اجراي مصوبات هيأت مديره ، سياستهاي مصوب كلي شورای مرکزی ، مصوبات مجمع عمومی و قوانين عمومي كشور براي اداره امور صندوق مي باشد .

تبصره 1- مدیر عامل نماینده حقوقی صندوق نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضائی برای طرح و تعقیب دعاوی، شکایات یا دفاع از آنها با حق توکیل به غیر می باشد  .

تبصره 2- رئيس هيأت مديره و مدير عامل موظفند به دعوت شوراي مركزي در جلسات شورا  شركت و گزارش عملكرد خود را ارائه نمايند .

مـاده 26 - در صورتيكه مديرعامل صندوق از بين اعضاء هيأت مديره انتخاب شود اين عضو ميتواند با تائيد مجمع عمومی بعنوان رئيس هيأت مديره نيز انتخاب گردد .

مـاده 27 مدير عامل صندوق ميتواند با موافقت هيأت مديره نسبت به انتخاب يك نفر بعنوان قائم مقام اقدام نمايد .

مـاده 28 - وظايف مدير عامل  :

1-    تهيه گزارش عملكرد سالانه ، ترازنامه حساب سود و زيان صندوق و ارائه آن به هيأت مديره .

2-    تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه صندوق ، افزايش سرمايه جهت ارائه به هيأت مديره جهت بررسي و تائيد .

تبصره  - برنامه و بودجه سالانه صندوق و افزايش سرمايه پس از تائيد هيأت مديره جهت تصويب نهائي به مجمع عمومي ارائه خواهد شد مصوبه مجمع عمومي لازم اجرا ميباشد .

3-    اداره امور اداري و مالي صندوق در حدود تشكيلات و بودجه مصوب واجراي مصوبات هيأت مديره .

4-    انعقاد قــرارداد استخدامــي ، پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان صندوق طبق ضوابط و دستوالعمل های مربوطه .

5-    نمايندگي صندوق در كليه مراجع قانوني وارجاع كليه امور و دعاوي صندوق براساس مقررات قانوني مربوطه و حق تعيين وكيل و توكيل به غير تا يك درجه .

6-    انعقاد قراردادهاي مالي و تعهدآور براي صندوق پس از تصويب هيأت مديره .

7-    رسيدگي، هماهنگي ، كنترل و نظارت به كليه امور مؤسسات و شركتهايي كه صنـــدوق تشكيـــل داده و سهــام دار آن مي باشد.

تبصره  - مدير عامل ميتواند قسمتي از اختيارات خود را به  مسئولين قانوني صندوق تفويض نمايد.

8-    كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و اعتباري و معاملاتي و تجاري و بطور كلي كليه اسناد تعهدآور با اعضاء ثابت مديرعامل و امضاء رئيس هيأت مديره يا يكي از اعضاي هيأت مديره معتبر خواهد بود .

9-    ساير اسناد و مكاتبات اداري با امضاي مدير عامل معتبر است .

تبصره  - مدير عامل ميتواند با مستوليت خود حق امضاء در امور اداري را به قائم مقام يا يكي  از مسئولين صندوق تفويض نمايد .

10-  اقدام در مورد وصول مطالبات صندوق و انجام تعهدات آن و پرداخت ديون .

11-  انجام ساير وظايف واختياراتي كه در قوانين موضوعه انجام آن در صلاحيت مدير عامل ذكر گرديده است .

12-  تهيه دستورالعمل  سرمايه گذاري صندوق و ارائه آن به هيأت مديره .

13-  تنظيم برنامه هاي آموزشي صندوق و ارائه آن به هيأت مديره جهت تصويب .

14-  تهيه و تنظيم نيازهاي  استخدامي صندوق در چــارچوب تشكيلات مصوب و ارائه آن به هيأت مديره  جهت تصويب .

15-  تهيه چارت تشكيلاتی صندوق و شعب استاني و ارائه به هیأت مدیره بمنظور بررسي و تصويب در  مجمع عمومی.

16-  عزل و نصب كليه مأموران و كاركنان صندوق ، تعيين محل خدمت ، تعيين وظايف ،ترفيع ، تنبيه ، تعليق و تشويق آنها .

17-  افتتاح حسابهاي بانكي اعم از بلندمدت ، كوتاه مدت و جاري بنام صندوق نزد شعب بانكهاي دولتي وغير دولتي با رعايت مفاد بند 8 .

18- تصويب و پرداخت وام به كاركنان صندوق و پرسنل مأمور به صندوق با تائيد هيأت مديره .

19-  اجراي مصوبات هيأت مديره صندوق.

20-  انجام هر نوع معامله اعم از خريد ، فروش ، مزايده ، مناقصه در مورد كالاها ، خدمات، ساختمان ، تأسيسات ، تجهيزات ، ماشين آلات كه در جهت تحقق اهداف و وظايف مندرج در اين اساسنامه و براساس تائيد و تصويب  هيأت مديره ضرورت داشته باشد .

مـاده 29 - رئيس سازمان نظام مهندسي كشور یک نفر را بعنوان بازرس صندوق جهت تصويب به مجمع عمومي  معرفي مينمايد .

مـاده 30 -  وظايف بازرس  :

1-    نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره صندوق ، عمليات و معاملات انجام شده با اسناد ، قوانين و مقررات مربوطه .

2-    رسيدگي به حسابها ، دفاتر ، اسناد و صورتهاي مالي بازرس عنداللزوم ميتواند از خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي ذيربط استفاده نمايد .

3-    رسيدگي و تائيد ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق كه از سوي هيأت مديره براي ارائه به مجمع عمومی تهيه شده است .

4-    بازرس ميتواند با اطلاع مدير عامل در هر زمان كه صلاح بداند بدون دخالت در عمليات اجرائي صندوق رسيدگي  وبازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك مربوط به صندوق را مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهد .

5-    بازرس ميتواند بدون حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت نمايد

6-    بازرس موظف است حداقل ده روز قبل از برگزاری مجامع گزارش خود را از طریق رئیس سازمان نظام مهندسی کشور برای  اعضاي مجامع ارسال کند .

7-    حق الزحمه و پاداش بازرس توسط مجمع عمومی تعيين و پرداخت آن بعهده مديرعامل صندوق ميباشد .

مـاده 31 - سال مالي صندوق بجز سال اول تأسيس از اول فروردين  ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال  خواهد بود .

مـاده 32- دريافت و پرداختهاي صندوق از طريق بانك كشاورزي انجام خواهد شد .

تبصره در صورتيكه صندوق اقدام به تأسيس مؤسسه اعتباري نمايد ، در اينصورت دريافتها و پرداختها ميتواند از طريق مؤسسه  وابسته انجام شود .

مـاده 33- پرداختهاي صندوق بوسيله چك با امضاي ثابت مدير عامل و رئيس هيأت مديره يا يكي از اعضاي هيأت مديره انجام مي‌شود.

تبصره پرداختهاي شعب استاني صندوق به امضاء مدير شعبه استان و مسئول مالي شعبه  انجام ميشود .

مـاده 34 -   نحوه اخذ تضمين يا وثيقه در مقابل وامهاي پرداختي صندوق طبق دستورالعملی خواهد بود كه به تصويب هيأت مديره صندوق مي رسد .

مـاده 35 كلــيه مــواردي كــه در اين اساسنامه پيش بيني نشده مشمول مقررات قانون تجارت مي‌باشد. موارد مذكور به اطلاع مجمع عمومی مي رسد .

مـاده 36-   هيأت مديره مكلف است سالانه 20 درصد از سود خالص را بعنوان اندوخته قانوني وضع نمايد .

مـاده 37-  اين اصلاحیه در جلسه مورخ 1/9/86  شورای مرکزی به تصويب رسيد و مقرر شد جهت اجرا توسط سازمان نظام مهندسي كشور مورد اقدام قرار گيرد .

 

تعداد بازديد کنندگان:6549

آدرس : اصفهان - بلوار کشاورز - کوی امیریه (بلوار گل ها) - جنب مجموعه ورزشی زیتون
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان میباشد.
کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.
تلفن های سازمان : 64-37815360 031
دورنــگـــــــــــــــــار : 37815365 031
Email : info@agriengs.ir