دستورالعمل حدود وظایف و اختیارات کارگروه آب و آبیاری

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

مقدمه

بسیاری از صاحب‌نظران و دانشمندان کشور و استان بر وخامت وضعیت آب، ظهور خشک‌سالی های پی‌درپی و سایر قراینی که بیانگر جدی تر شدن بحران آب در کشور و استان می‌باشد، اتفاق نظر دارند. صرف‌نظر از اینکه وضعیت نگران‌کننده ی فعلی تا چه میزان به تغییرات و آشفتگی های اقلیمی و یا سوء مدیریت های ناشی از توسعه ی آمایش نشده مربوط می شود، اما پرداختن به معضل و بسامان کردن شرایط مذکور، ابرام و الزام منطقه‌ای و ملی یافته است. نگرانی‌ها به حدی است که بسیاری از صاحب‌نظران این دغدغه را دارند که اگر با این تهدید طبیعی و سراسری برخورد اصولی و ریشه ای نشود، علاوه بر آن که برنامه های اقتصادی و اجتماعی فرادست کشور را با چالش و محدودیت مواجه خواهد ساخت، بلکه حتی در برخی مناطق بحرانی، وفاق ملی و منطقه ای را تهدید کرده و در دراز مدت ممکن است به تهدیدات جدی تری نیز تبدیل شود. به‌تبع این مخاطره ی محیطی و طبیعی حادث شده در استان اصفهان، که به مرور شکل مزمن و فراگیر نیز به خود گرفته است، تاکید بر ضرورت توجه عاجل و اساسی برای برون‌رفت از این بحران جغرافیایی، اکولوژیک، زیست‌محیطی و اقتصادی به صورت یک مطالبه ی عمومی از همه ی صاحب‌نظران، مدیران و دلسوزان استان و کشور در آمده است.

در راستای این وضعیت و امر خطیر، تشکیل کارگروه آب و آبیاری در هشتمین جلسه ی چهارمین دوره ی شورای سازمان به تصویب رسید تا با ارایه ی راه کارهای مناسب بتوانند همسو با سایر نهادها و سازمان‌های مسوول و ذی‌ربط، ظرفیت‌های اکولوژیک گذشته ی استان را ترمیم و احیا کرده و توانمندی‌های طبیعی و محیطی را افزایش داده و زمینه را برای تعدیل و یا کاهش معضلات مزبور، فراهم ساخته و مشاور و بازوی ذی صلاحی برای مدیران و برنامه ریزان عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی استان و کشور باشد.

 بدون شک توانمندی ها و علایق بی‌شمار موجود در استان برای پرداختن به این امر خطیر نیاز به ظرفیت‌سازی، حمایت و هدایت دارد تا بتواند خروجی مطلوبی برای ساماندهی وضعیت آب و آبیاری در منطقه ی گرم و خشک ایران مرکزی داشته باشد. یادمان باشد که این منطقه مهم‌ترین کانون تمدنی ایران زمین، یعنی مدنیت تاریخی و پرآوازه ی اصفهان را در بر داشته و دارد و این کانون مدنی در حال حاضر بیش از گذشته به حمایت، توجه و پایداری نیاز دارد. از خداوند بزرگ طلب عنایت و کمک داشته و نیز از تمامی صاحب‌نظران و دانشمندان استمداد می طلبیم و برای رسیدن به اهداف این کارگروه دعوت به عمل می آوریم. رجای واثق داریم این اقدام داوطلبانه و خداپسندانه پاسخ در خور را به همراه خواهد داشت و نتایج مطلوب و مؤثری برای بهبود و ساماندهی وضعیت آب و آبیاری به بار خواهد آورد.

ماده 1- تعاریف

سازمان= سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

کارگروه = کارگروه آب و آبیاری

ماده 2- اهداف کارگروه:

هدف کلی:

آسیب‌شناسی، بررسی چالش های موجود و ارایه ی راهکارهای اجرایی در زمینه ی تخصیص، توزیع و مصرف منابع آب استان اصفهان، حوضه ی زاینده رود و تالاب گاوخونی با تأکید بر اولویت بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و ساماندهی آن، به منظور افزایش بهره‌وری و استفاده ی بهینه و پایدار از آن، همراه با تعادل بخشی به اکوسیستم‌های استان از طریق احیای پوشش گیاهی، حفاظت خاک و آب، پخش سیلاب و آبخیزداری و در نتیجه احیای زاینده‌رود و تالاب گاوخونی و افزایش توانمندسازی و پایداری اکولوژیک حوضه‌های آبی استان.

سایر اهداف:

الف- شناخت وضعیت آب و آبیاری در حوضه ی زاینده‌رود (گذشته و حال و پیش بینی وضعیت آینده).

ب- آسیب‌شناسی فرآیندهایی که موجد وضعیت بحرانی فعلی در حوضه ی زاینده رود شده است. به‌ویژه به لحاظ مرزبندی و میزان تعاملات و تعارضات کاربری‌های مختلف با یکدیگر از جمله توسعه ی شهری، کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت، زیست محیطی و غیره (شناخت وضعیت موجود). همچنین تداخل حوضه ی آبریز با تقسیمات سیاسی استانی.

ج- ارایه ی راهکار در خصوص تعادل و توازن بخشی فعالیت ها در حوضه و تبیین اولویت و مزیت بخش های کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و پایداری حوضه های آبی استان در جدال و رقابت با سایر کاربری ها و فعالیت های مصنوع و نوظهور.

د- شناسایی رویکردهای مغفول مانده در خصوص بهره‌وری منابع آب و خاک بخش کشاورزی و منابع طبیعی حوضه و استان (در گذشته و حال).

ﻫـ- معرفی رویکردها و فرآیندهای عاجل و ضروری برای بخش های اجرایی مرتبط استان به منظور عبور از بحران آب و خشک‌سالی و کاهش معضلات در راستای ترمیم و بهسازی ارکان طبیعی و احیای زیست‌بوم زاینده‌رود و تالاب گاوخونی و پایداری بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان.

و ارایه ی پیشنهاد در جهت پایداری مدنیت تاریخی اصفهان و حفظ سیادت و جاذبه‌های گذشته¬ی آن.

ز- کمک به توانمندسازی، اثربخشی و پویایی بیشتر سازمان، زیرمجموعه ها و اعضای آن در راستای تحقق اهداف کارگروه.

ح– ارایه ی پیشنهاد به سازمان برای مشارکت مؤثر در فرآیندهای تصمیم سازی استان به مدیران، برنامه ریزان و دستگاه‌های ذی‌ربط، در زمینه ی آب و آبیاری، از طریق اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی و تعاملات فکری و ارایه ی راهکارهای اجرایی.

ط–تعامل و همکاری بیشتر با دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و تشکل های رسمی مرتبط در استان و استان‌های هم‌جوار و جلب توجه و پشتیبانی آن ها در راستای تحقق اهداف کارگروه.

ی- همکاری با مراجع ذی ربط در تهیه و تدوین آمایش منابع و مصارف آب و ارتقای بهره‌وری آن در بخش کشاورزی و منابع طبیعی همراه با خلاقیت و ابتکار در تمامی موارد و مراحل تولید آب، بارش، استحصال، جذب، نفوذ، ذخیره، انتقال، توزیع، بهره‌برداری و مصرف، کارایی، راندمان، کیفیت، بهداشت، تصفیه، بازیافت و نیز آب مجازی و آب های نامتعارف (زه آب ها، پساب ها، فاضلاب ها، هرزآب ها و ...).

ماده 3- حدود وظایف  و اختیارات کارگروه

کارگروه به صورت اتاق فکر، مسایل و چالش های مترتب بر آب و آبیاری را شناسایی و پردازش نموده و پس از دست یابی به راه حل های مناسب از طریق سازمان در جهت تحقق اهداف اجرایی، تحقیقاتی و مطالعاتی در راستای حل معضلات موجود و رسیدن به اهداف کارگروه اقدام خواهد نمود.

ماده 4- ساختار کارگروه

کارگروه متشکل است از:

نماینده ی شورای سازمان در کارگروه های تخصصی

معاون برنامه ریزی اشتغال و توسعه ی تشکل های تخصصی سازمان به عنوان نماینده ی سازمان

نماینده ی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

نماینده ی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

نماینده ی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

 نماینده ی شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان

نمایندگان دانشگاه‌های منطقه

نماینده ی نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان

سه نفر از کارشناسان خبره با پیشنهاد رییس و تصویب شورای سازمان

سایر افراد حقیقی و حقوقی حسب مورد با دعوت دبیر کارگروه بدون حق رای

ماده 5- چگونگی برگزاری و اداره‌ی جلسات کارگروه

اعضای کارگروه از بین خود یک نفر را به عنوان رییس جلسات و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می کنند.

معاون برنامه ریزی اشتغال و توسعه ی تشکل های تخصصی سازمان مسوول تشکیل جلسات و پیگیری مصوبات و ارایه ی گزارش به شورا خواهد بود.

ماده 6- سایر موارد

برای تحقق اهداف، برگزاری منظم و موثر جلسات سازمان بر حسب توان حمایت های لازم را از کارگروه در زمینه های مختلف به عمل خواهد آورد. 

ماده 7- این دستورالعمل در 7 ماده در بیست و یکمین جلسه ی چهارمین دوره ی شورای سازمان در تاریخ 3 شهریور 1394 به تصویب رسید.

تعداد بازديد کنندگان:2154

آدرس : اصفهان - بلوار کشاورز - کوی امیریه (بلوار گل ها) - جنب مجموعه ورزشی زیتون
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان میباشد.
کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.
تلفن های سازمان : 64-37815360 031
دورنــگـــــــــــــــــار : 37815365 031
Email : info@agriengs.ir