اعلام نمرات آزمون کتبی دوره ی آموزشی مسوولین فنی گلخانه (سبزی و صیفی)- بخش اول

قابل توجه شرکت کنندگان در دوره ی آموزشی مسوولین فنی گلخانه (سبزی و صیفی)- بخش اول

شرکت کنندگان در اين دوره مي توانند برای اطلاع از نمره ی آزمون کتبی بخش اول که در تاریخ 1398/03/20 در محل سازمان برگزار شد؛ فایل زیر را دانلود کنند.

لازم به ذکر است، در صورت اعتراض به نمره ی اعلام شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 30 خرداد 1398 فرصت داريد تا درخواست خود را به صورت کتبی به معاونت آموزشی و فنی سازمان تحویل دهید.