امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان تعاون روستایی استان اصفهان

آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان تعاون روستایی استان اصفهان روز یک‌شنبه ۹خرداد۱۴۰۰ برگزار شد.

 • شناسایی و رفع موانع مربوط به کسب و کار شبکه تعاونی‌های روستایی و حمایت از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی دارای مجوز فعالیت از سازمان نظام مهندسی.
 • همکاری در تدوین و اجرای سند چشم‌انداز و نقشه راه تعاون روستایی استان اصفهان.
 • ایجاد ارتباط موثر اعضای سازمان نظام مهندسی با تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی به ویژه در سطح دهستان و روستاهای استان به عنوان کانون‌های اصلی تولید محصولات کشاورزی به منظور شناسایی و رفع موانع تولید و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست.
 • استفاده از ظرفیت کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دارای پروانه اشتغال عضو سازمان نظام مهندسی و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان پشتیبانان تولید در بخش کشاورزی به منظور  تحقق اهداف و برنامه‌ها و انجام وظایف تصدی‌گری سازمان تعاون در زمینه آموزش و توانمندسازی اعضای تعاونی‌ها و تشکل‌های تحت پوشش سازمان تعاون.
 • افزایش سطح دانش تخصصی و آگاهی بیشتر روستاییان و اعضای تعاونی‌ها و تشکل‌های تحت پوشش سازمان تعاون نسبت به سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی با استفاده از ظرفیت فنی و دانش مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی مستقر در سطح دهستان‌ها.
 • ایجاد بستر اجرای طرح‌های کشاورزی در دهستان‌ها با اولویت توسعه کشت‌های گل‌خانه‌ای، پرورش دام سبک و گردشگری کشاورزی و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار.
 • همکاری در برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای اعضای طرفین تفاهم‌نامه به منظور انتقال فناوری‌ها و یافته‌های جدید علمی به عرصه‌های تولید.
 • معرفی دانش‌آموختگان بخش کشاورزی ساکن در روستاها به منظور اشتغال در تشکل‌های تحت پوشش سازمان تعاون.
 • استفاده از ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و اعضای دارای پروانه اشتغال معتبر سازمان نظام مهندسی به منظور تقویت ساختار نیروی انسانی صاحب دانش مورد نیاز در شبکه تعاونی‌ها و تشکل‌های تحت پوشش سازمان تعاون.
 • در اولویت قرار دادن انتخاب مدیران عامل شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های تحت پوشش، از بین اعضای دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی.
 • واگذاری وظایف تصدی‌گری سازمان تعاون به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و اعضای حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال معتبر از سازمان نظام مهندسی
 • استفاده از ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در طرح پایش اعضای سازمان تعاون.
  از جمله مهمترین اهداف این تفاهم‌نامه همکاری است که به امضای مهندس تقی‌پور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مهندس حاج‌عابدی مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان رسید.