انتشار بیست و نهمين شماره ی ماه نامه الکترونیکی سازمان

بیست و نهمين شماره ی ماه نامه الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان منتشر شد.