انتشار سی و سومین شماره ماه نامه الکترونیکی سازمان

سی و سومین شماره ماه نامه الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان منتشر شد.