انتشار سی و هشتمین شماره ماه نامه الکترونیکی سازمان

سی و هشتمین شماره ماه نامه الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان منتشر شد.