انتشار پنجمين شماره ی ماه نامه الکترونيکی سازمان

انتشار پنجمين شماره ی ماه نامه الکترونيکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومي سازمان، پنجمين شماره ی ماه نامه الکترونيکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی استان اصفهان منتشر شد.