بازدید و نظارت بر عملکرد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان اصفهان

روز پنج‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰، سرپرست مدیریت صدور مجوزهای سازمان به همراه رییس اداره تجهیز و نوسازی شبکه ترويج مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان و رییس انجمن صنفی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان اصفهان با حضور در تعدادی از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی چندمنظوره شهرستان اصفهان، ضمن گفتگو با مدیر و کارشناسان مراکز، عملکرد این مراکز را نیز مورد بررسی قرار دادند.

مهندس حمصیان، رییس اداره تجهیز و نوسازی شبکه ترویج مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان با تاکید بر لزوم تعامل حداکثری مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان‌ها افزود واگذاری حداکثری تصدی‌گری ها به مراکز غیردولتی از اولویت‌های مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان است.

مهندس عامری سرپرست مدیریت صدور مجوزهای سازمان نیز بر لزوم تجهیز کامل مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی برای ارایه خدمات مطلوب فنی و مهندسی به سرمایه‌گذاران این بخش تاکید کرد. وی افزود ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انجام تصدی‌گری‌های واگذار شده به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از طریق تقویت نیروی کارشناسی حاضر در مراکز میسر خواهد شد.

گفتنی است در این بازدیدها به بررسی دقیق امکانات، تجهیزات و بایگانی موجود در دفاتر مراکز پرداخته شد و ارایه خدمات توسط مدیران و کارشناسان این مراکز مورد ارزیابی قرار گرفت.

در حاشیه این بازدید نیز با مسوولان مراکز جهادکشاورزی شهرستان های جی و قهاب و برآان شمالی نیز دیدار شد و مباحث مرتبط با فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی چندمنظوره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.