برای نخستین بار در کشور، انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان اصفهان تاسیس می‌شود

در راستای تحقق برنامه‌های مصوب پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، در سازمان‌دهی حرف مهندسی بخش کشاورزی و ایجاد زمینه مشارکت اعضای سازمان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با فعالیت‌های حرفه‌ای ایشان، برای نخستین بار در کشور انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان اصفهان تشکیل خواهد شد.

رییس سازمان در جلسه‌ای که به منظور تبیین اهمیت تشکیل این انجمن در روز دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ با حضور معاون اداری و مالی و مجری امور شاغلین حرفه‌ای سازمان و مدیران آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان برگزار شد، اظهار داشت، پایه و اساس فعالیت در بخش کشاورزی اطمینان از کیفیت آب و خاک متناسب با نوع تولید است که نیازمند انجام آزمایش‌های مقدماتی است و تکرار این آزمایش‌ها به ویژه آزمایش خاک برای مصرف بهینه نهاده‌های کشاورزی در فرایند تولید نیز ضروری است.

مهدی تقی‌پور با اشاره به این که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، صرفاً سازمان متعلق به اعضای سازمان نیست افزود قانون‌گذار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را مجموعه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها، تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی تعریف کرده است و تاکید کرد بهره‌گیری از نظرات اعضای سازمان و فعالان در حرف مهندسی کشاورزی از مهمترین برنامه‌های پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان است که با حمایت از تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای در بخش کشاورزی محقق شده است و تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان نیز با این رویکرد مد نظر شورای سازمان بوده است.

رییس سازمان افزود، تشکیل این انجمن فرصت مناسبی را برای مشارکت فعالان در آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان در تدوین ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه کاری مربوطه فراهم می‌آورد و علاوه بر آن این انجمن در موضوعات نظارتی، آموزشی و ترویجی به عنوان مشاور و هم‌کار سازمان اقدام خواهد کرد.

مهدی تقی‌پور افزود تشکیل این انجمن، زمینه افزایش هم‌کاری، هم‌افزایی و هم‌آهنگی فعالان در آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان را برای دست‌یابی به اهداف مندرج در قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، ارتقای جایگاه و تحقق مطالبات به حق آزمایشگاه‌های آب و خاک و گیاه استان فراهم خواهد کرد و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان نیز ضمن پیشنهادی مبتکرانه و جدید برای تشکیل این انجمن، از فعالیت‌های آن حمایت خواهد کرد.

شایان ذکر است در این جلسه درخواست ۱۱ آزمایشگاه آب و خاک و گیاه استان برای تشکیل انجمن صنفی جمع‌آوری شد تا اعضای هیات موسس، مراحل اداری تشکیل انجمن را از طریق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان پیگیری کنند.