برگزاري هجدهمين مجمع عمومي ساليانه سازمان در تاريخ 12 تير 1398

هجدهمين مجمع عمومي ساليانه سازمان در تاريخ 12 تير 1398 در محل سازمان از برگزار خواهد شد

به گزارش روابط عمومي سازمان، هجدهمين مجمع عمومي ساليانه سازمان روز چهارشنبه مورخ 12 تير 1398 از ساعت 9 الي 11 در محل سازمان و با حضور اعضاي محترم برگزار خواهد شد.

تصوير دعوتنامه مجمع عمومي سازمان، براي آگاهي و استفاده اعضاي محترم در زير قابل مشاهده مي باشد: