برگزاري کارگاه پرورش و تکثير بنفشه آفريقايي

به گزارش روابط عمومي سازمان، کارگاه آموزشی پرورش و تکثیر بنفشه آفریقایی روز پنج شنبه مورخ 1397/09/29 با حضور 22 نفر از فراگیران در محل سازمان برگزار شد.
در این کارگاه مباحثی به شرح زیر ارایه شد:
آشنایی با گیاه بنفشه آفریقایی
شرایط محیطی مناسب پرورش تجاری
ازدیاد و روش های تکثیر
آفات و بیماری ها
کاشت عملی بنفشه آفریقایی در گلدان های زیست تخریب پذیر