برگزاری دومین جلسه هم‌اندیشی با نمایندگان کارشناسان صنایع غذایی

دومین جلسه هم‌اندیشی با نمایندگان کارشناسان صنایع غذایی روز سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ با حضور رییس، اعضای شورا، معاون آموزشی و فنی و مدیر اداری و مالی سازمان برگزار شد.

در این جلسه رییس سازمان به مکاتبه با معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان در خصوص جایگاه پروانه اشتغال سازمان و ضرورت رعایت قوانین مربوطه اشاره کرد و اظهار داشت این نامه در سه محور شامل مستندات قانونی، الزامات اجرای قوانین و خواسته‌های سازمان از معاونت غذا و دارو تهیه، ارسال و در حال پیگیری است.

در این جلسه همچنین سامانه سانکا توسط معاون آموزشی و فنی سازمان معرفی و روش ثبت درخواست و دریافت گواهی رتبه‌بندی و پروانه اشتغال در این سامانه تشریح شد.

در ادامه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص نامه سازمان به معاونت غذا و دارو مقرر شد موارد زیر پیگیری شود:

  • ترغیب کارشناسان صنایع غذایی برای دریافت پروانه اشتغال
  • پیگیری تهیه طرح‌های توجیهی، فنی و اقتصادی واحدهای صنایع غذایی توسط کارشناسان دارای پروانه اشتغال
  • پیگیری تهیه نقشه جانمایی واحدهای صنایع غذایی توسط کارشناسان دارای پروانه اشتغال
  • پیگیری انجام نظارت بر روند اجرا و ساخت واحدهای صنایع غذایی توسط کارشناسان دارای پروانه
  • تهیه و تدوین ضوابط تناسب بین رتبه و پروانه اشتغال کارشناسان محیط با ظرفیت و نوع تولید واحدهای صنایع غذایی