تطبیق شرایط شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی با مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی

دستورالعمل نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی ابلاغی از طرف وزیر جهاد کشاورزی.

مدیران عامل شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی استان با مطالعه دستورالعمل نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی، ضمن تطبیق شرایط شرکت با ضوابط مراکز یاد شده، نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز و تکمیل فرم های مربوطه و ارایه آن، حداکثر تا تاریخ 10 اسفند 1397 به معاونت برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان اقدام نمایند.

در صورت عدم تطبیق، مجوز فعالیت شرکت های خدمات فنی و مهندسی از اعتبار ساقط می شود.