تقدیر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان به واسطه سازمان دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و توسعه داروخانه های گیاه پزشکی

دکتر شاهرخ رمضان نژاد، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نامه های جداگانه ای از عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در زمینه ی سازمان دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و توسعه داروخانه های گیاه پزشکی در استان اصفهان تقدیر کرد.

در بخشی از تقدیرنامه رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور آمده است:

جناب آقای مهندس مهدی تقی پور بروجنی

رییس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

با سلام

از برنامه های اصلی سازمان، نهادسازی و ایجاد شبکه غیردولتی انتقال و اشاعه دانش و اطلاعات جدید به کشاورزان و محیط کشاورزی از طریق مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در انجام وظیفه قانونی برای گسترش دانش فناوری های جدید و افزایش بهره وری می باشد.

از رسالت های اصلی سازمان، هویت بخشی، حمایت صنفی و حرفه ای از اعضا و برجسته سازی جنبه تخصصی خدماتی است که از سوی ایشان به بهره برداران ارایه می شود.

توسعه ی نشان و نمادهای حرفه ای نظیر مُهر، سربرگ و تابلوهای محل فعالیت مهندسین کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست از اقدامات موثر و مفید در تحقق رسالت مذکور می باشد.

بر این اساس از تلاش، پیگیری و اقدامات شایسته شما در استقرار مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در هم جواری کشاورزان و عرصه تولید در سطح بخش و دهستان ها و سامان دهی اعضای مرتبط با خدمات گیاه پزشکی و توسعه داروخانه گیاه پزشکی در آن استان، تقدیر و تشکر می نمایم.

در استمرار این اقدامات انتظار می رود حمایت، پشتیبانی، تقویت و توانمندسازی کارشناسان این مراکز، توسعه فرهنگ اشتغال دانش مزدمحوری و مناسبات سهم بری دانش از تولید در دستور کار قرار گیرد.

توفیق روزافزون شما را در خدمت به جامعه کشاورزی از خداوند منان آرزومندم.

شاهرخ رمضان نژاد

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران