حریم بهداشتی اماکن دامی تا نیروگاه های بادی و خورشیدی تولید برق

تصویر نامه معاونت محترم بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی کشور در خصوص حریم بهداشتی اماکن دامی تا نیروگاه های بادی و خورشیدی تولید برق جهت اطلاع و بهره برداری.

به گزارش روابط عمومی سازمان، تصویر نامه معاونت محترم بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی کشور در خصوص حریم بهداشتی اماکن دامی تا نیروگاه های بادی و خورشیدی تولید برق جهت اطلاع و بهره برداری در زیر قابل مشاهده می باشد: