درج QR كد بر روی كارت های عضویت حقیقی

به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند در راستای تحقق سیاست های سازمان مرکزی مبنی بر تسهیل و تسریع انجام امور و خدمت رسانی بهتر به اعضا و مخاطبین، از تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۸ به منظور راستی آزمایی اصالت کارت های عضویت حقیقی سازمان؛  QR کد اختصاصی هر عضو بر روی کارت عضویت چاپ و همچنین در صفحه مشخصات عضویت درج و قابل استفاده می باشد.

لازم به ذکر است با اسکن این QR کد؛ صفحه اطلاعات عضو در محیط وب نمایش داده خواهد شد.